Algemene voorwaarden

 

Identiteit van de ondernemer
Ondernemer: SjuulZ
Adres: Venkelstraat 115, 7322 KW APELDOORN;
E-mailadres: sjuulz@ziggo.nl
KvK-nummer: 62270125
Btw-nummer: NL001377527B94

Bij bestellingen via SjuulZ gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.sjuulz.nl, hierna te noemen SjuulZ en op alle met SjuulZ aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SjuulZ is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SjuulZ in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 SjuulZ behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van SjuulZ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 SjuulZ is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van SjuulZ zijn vrijblijvend en zolang het artikel aanwezig is.

2.2 SjuulZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en SjuulZ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van SjuulZ gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. SjuulZ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door SjuulZ vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief 21% omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 SjuulZ kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

- Ideal,

- Overboeking vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening: NL38 RABO 0301 2832 14 t.n.v. SjuulZ,

- Bankcontact/Mistercash.

- Contante betaling bij afhalen na afspraak.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 SjuulZ heeft alle artikelen op voorraad, van de meeste artikelen is maar 1 uniek exemplaar, van sommige artikelen is een gelimiteerde oplage van max. 3 arikelen. Bestellingen worden binnen 1-3 werkdagen verzonden. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In ieder geval heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Vertragingen in levering zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 Levering geschiedt met Post.nl, reguliere post. Mits de klant voor een alternatieve verzendmethode kiest en hiervoor de bijbehorende kosten betaald.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

5.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u SjuulZ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SjuulZ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan SjuulZ te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit is niet van toepassing op maatwerk (gepersonaliseerde) sieraden, deze kunnen in overeenstemming worden aangepast maar niet worden geretourneerd.

5.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt SjuulZ voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan SjuulZ betaalde.

5.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1 SjuulZ geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van SjuulZ.

6.2 SjuulZ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SjuulZ. SjuulZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3 Indien SjuulZ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is SjuulZ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SjuulZ haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

8.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SjuulZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door SjuulZ vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
9.2 SjuulZ neemt daarbij de van toepassing zijn de privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 SjuulZ verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1 SjuulZ is gevestigd te Apeldoorn.

11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan SjuulZ naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

11.3 Wanneer door SjuulZ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SjuulZ deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2023 SjuulZ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel